Skolebiblioteket tager aktivt del i skolens udvikling
Der arbejdes hele tiden med at udvikle et aktivt læringsmiljø. Målgruppen for dette arbejde er både elever og lærere.

Der vejledes i valg af undervisningsmidler.

Der vejledes i valg af litteratur.

Gennem oplæsningsarrangementer, læsekampagner og andre læseinitiativer arbejdes der på at stimulere elevernes læselyst og læsning.

Der samarbejdes med klasse- og årgangsteams om årsplanlægning.

Via LærerIntra, opslagstavler, udstillingshylder og ikke mindst personlig kontakt informerer bibliotekarerne om ny litteratur, nye undervisningsmidler, undervisningssites, f.eks. emu, /SKOLE og SKODA, undervisningsmetoder, kulturelle arrangementer, besøgssteder, konkurrencer m.v.

Der arbejdes med de fysiske rammer, således at biblioteket opleves som et sted i stadig udvikling. Der arbejdes både ud fra funktionsmæssige og æstetiske hensyn.

Der er en fin tradition for at skolens klasser udstiller elevprodukter. Det er meget vigtigt at fastholde denne tradition.

Pædagogisk værksted er en integreret del af biblioteket. Værkstedet skal være veludstyret med hjælpemidler. Der skal løbende arbejdes med at opbygge og vedligeholde en velfungerende samling af av- og IT-udstyr. Pædagogisk værksted skal kunne bruges af både elever og lærere.

Der udarbejdes hvert år en aktivitetsplan, som også beskriver årets indsatsområder